EBuzz Bites From Miley Cyrus, Pink + A Kardashian Apologizes